CZYSZCZENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Szanowni Państwo,

informujemy, że staraniem władz Spółdzielni w październiku br. MPWiK Warszawa wykonało gruntowny przegląd i oczyszczono hydrodynamicznie kanał sanitarny DN 200/300 położony w ul. Pod Lipą, a także kanał sanitarny DN 400/500 w ul. Mielczarskiego, a także skontrolowano studnie rewizyjne usytuowane na ww. kanałach. Po przeprowadzonych działaniach przywrócono pełną przepustowość sieci kanalizacji sanitarnej, która miejscowo była niedrożna i stan ten musiał trwać od lat.

Zmiana w Zarządzie

Rada Nadzorcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 28.10.2021r. odwołała panią Renatę Matysiak-Siery ze stanowiska Członka Zarządu SBM "ELPOL" oraz powołała na to stanowisko panią Agnieszkę Wyrzykowską. Szczegółowe informacje znajdują się w protokole nr 9/2021 z posiedzenia RN oraz uchwałach RN o numerach 17/2021 i 18/2021. Dokumenty te są dostępne są w biurze SBM "ELPOL" oraz na stronie internetowej (dla zalogowanych użytkowników).

Rada Nadzorcza informuje również, że podjęła szereg uchwał niezbędnych do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwały te oraz szerokie omówienie spraw bieżących ujęte są w protokole z posiedzenia Rady nr 8/2021. 

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Rada Nadzorcza informuje, że 15 września br. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu SBM "ELPOL" pana Daniela Piątkowskiego. Funkcję członka Zarządu powierzyła pani Renacie Matysiak-Siery, odwołując ją jednocześnie z funkcji Prezesa.

RN informuje również, że 6 września rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyła pani Małgorzata Pawłowicz. W związku z tym oddelegowany dotychczas do Zarządu pan Marcin Szuba złożył rezygnację z pełnienia obowiązków członka Zarządu z mocą obowiązującą od 15 września. Tym samym zakończył swoje oddelegowanie do Zarządu i powrócił do składu Rady Nadzorczej.

Szczegółowe informacje na temat powyższych zmian członkowie Spółdzielni otrzymają drogą mailową oraz poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych.

Plan gospodarczo-finansowy oraz plan remontów SBM Elpol na 2021r.

Rada Nadzorcza informuje, że w zakładce "Dokumenty/Rada Nadzorcza/Rada Nadzorcza 2021" zamieszczona została uchwała nr 4/2021, czyli plan gospodarczo-finansowy SBM Elpol na 2021r. oraz uchwała nr 5/2021 czyli plan remontów na 2021r. Dostęp możliwy jest dla zalogowanych użytkowników.