Odpady komunalne - nowe opłaty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nowe powiadomienia o wysokości opłat zawierające zmienioną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prześlemy Państwu po opublikowaniu ostatniej uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia br.

Wyjaśniamy, że uchwalony w listopadzie sposób naliczania opłaty za śmieci liczony od powierzchni lokalu został zakwestionowany w dniu 16.12.2021 przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dlatego Rada m.st. Warszawy zdecydowała o kolejnej zmianie sposobu naliczania opłaty za śmieci - 85 zł/miesiąc od gospodarstwa domowego. Opłata ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022.

Zasady obliczania głosów na WZ

Szanowni Państwo,

poniżej krótkie objaśnienie zasad i podstaw prawnych dla obliczania głosów oddanych w sprawie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.

Przepisy ustawy prawo spółdzielcze z 1982 r. mają charakter przepisów ogólnych odnoszących się do działania wszystkich spółdzielni, w tym także do spółdzielni mieszkaniowych.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. ma charakter regulacji szczególnej, odnoszącej się wyłącznie do spółdzielni mieszkaniowych. Ustawa ta stanowi (art. 1 ust. 7), że jedynie w przypadkach, gdy nie reguluje danej problematyki, to stosuje się wówczas przywołaną wyżej ustawę prawo spółdzielcze.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera własne uregulowanie sposobu obliczania głosów oddanych w sprawie uchwał w czasie Walnego Zgromadzenia. Przewiduje ona (art. 83 ust. 9) co do zasady, większość bezwzględną w odróżnieniu od zwykłej większości głosów przewidzianej w ustawie prawo spółdzielcze. Większość bezwzględna oznacza, że dla podjęcia danej uchwały przez Walne Zgromadzenie konieczne jest uzyskanie takiej ilości głosów za, która przewyższa pozostałe głosy, a więc głosy zarówno przeciw jak i wstrzymujące się. Pogląd ten jest ugruntowany tak w orzecznictwie sądowym jak i doktrynie prawniczej.

Co więcej przepis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych określający sposób obliczania głosów przez Walne Zgromadzenia jest przepisem bezwzględnie obowiązującym.

Dla zainteresowanych poniżej linki do przykładowych orzeczeń w tej sprawie:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iv%20csk%20297-17-1.pdf

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001312_2013_Uz_2014-01-10_001

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-c-691-17-wyrok-sadu-okregowego-w-gdansku-522669905

 

CZYSZCZENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Szanowni Państwo,

informujemy, że staraniem władz Spółdzielni w październiku br. MPWiK Warszawa wykonało gruntowny przegląd i oczyszczono hydrodynamicznie kanał sanitarny DN 200/300 położony w ul. Pod Lipą, a także kanał sanitarny DN 400/500 w ul. Mielczarskiego, a także skontrolowano studnie rewizyjne usytuowane na ww. kanałach. Po przeprowadzonych działaniach przywrócono pełną przepustowość sieci kanalizacji sanitarnej, która miejscowo była niedrożna i stan ten musiał trwać od lat.

Zmiana w Zarządzie

Rada Nadzorcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 28.10.2021r. odwołała panią Renatę Matysiak-Siery ze stanowiska Członka Zarządu SBM "ELPOL" oraz powołała na to stanowisko panią Agnieszkę Wyrzykowską. Szczegółowe informacje znajdują się w protokole nr 9/2021 z posiedzenia RN oraz uchwałach RN o numerach 17/2021 i 18/2021. Dokumenty te są dostępne są w biurze SBM "ELPOL" oraz na stronie internetowej (dla zalogowanych użytkowników).

Rada Nadzorcza informuje również, że podjęła szereg uchwał niezbędnych do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwały te oraz szerokie omówienie spraw bieżących ujęte są w protokole z posiedzenia Rady nr 8/2021.