PIERWSZE POSIEDZENIE NOWEJ RADY NADZORCZEJ

Zgodnie ze Statutem SBM "ELPOL" Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej na piątek 8 lipca o godzinie 19:00. Termin posiedzenia został uzgodniony przez nowych członków Rady.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SBM ELPOL

Warszawa, dnia 13 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL” działając w wykonaniu art. art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 59 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień:

5 lipca 2022 roku (wtorek, godzina 18:00) Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika,
ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni:
1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów (§ 35 ust. 2 Statutu).
2. Wybór komisji: (1) skrutacyjnej i (2) wnioskowej, (3) wyborczej
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SBM „ELPOL” z działalności w 2021 r.
6. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej na dwuletnią kadencję 2022-2024
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021,
b. podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 r.,
c. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć dla zapewnienia normalnego funkcjonowania (zakup ciepła, energii elektrycznej, wody, usługi, wynagrodzenia),
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
8. Uchwalenie zmian w Statucie SBM „ELPOL”
a. uchwała ws zmiany Statutu SBM „ELPOL” (zmiany wynikające z przepisów prawa)
b. uchwała ws. zmiany Statutu SBM „ELPOL” (zmiany organizacyjno-porządkowe)
9. Wybory do Rady Nadzorczej.
10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na dwuletnią kadencję 2022-2024.
1. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. Odczytanie wniosków i poddanie ich pod głosowanie.
11. Zamknięcie obrad.


Zarząd SMB „ELPOL”

________________________________________
Członkowie Spółdzielni mają prawo:
1. do zapoznania się z dokumentami będącymi przedmiotem porządku obrad, które będą wyłożone na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółdzielni przy ul. Pod Lipą 1 w godzinach przyjęć interesantów oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni (www.elpol.pl );
2. do zgłaszania projektów uchwał oraz żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia (projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków); projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań będą wyłożone na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia;
3. do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia;
Mandaty będą wydawane wyłącznie po okazaniu dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację tożsamości osoby. Członkowie mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Zmiana firmy konserwatorskiej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 maja 2022 r. usługi w zakresie konserwacji technicznej w nieruchomości świadczyć będzie firma Best-Servis Daniel Kierszniewski.
W sprawach awaryjnych lub dotyczących bieżącej konserwacji technicznej prosimy kontaktować się od 1 maja br. pod następującymi numerami telefonów: 729 981 777 lub 729 056 777. Wskazane telefony dostępne są w sytuacjach awaryjnych 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu.
Konserwatorzy dostępni będą w czasie dyżurów w nieruchomości w poniedziałki (7:00-11:00), środy (17:00-21:00), piątki (7:00-11:00).

 

 

 

Ubezpieczenie lokalu

Szanowni Państwo,

przypominamy, że ubezpieczenie lokalu jest nie tylko dobrą praktyką, ale i stanowi zabezpieczenie właściciela lokalu przed roszczeniami na wypadek zaistnienia szkód. Niestety Spółdzielnia, po raz kolejny, odnotowuje przypadek awarii na instalacji lokalowej, której skutkiem są znaczne szkody w innych lokalach. W przypadku braku ważnego ubezpieczenia, koszty likwidacji szkody pokrywa jej sprawca, tj. właściciel danego lokalu, na którego instalacji doszło do awarii.