Zmiana firmy konserwatorskiej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 maja 2022 r. usługi w zakresie konserwacji technicznej w nieruchomości świadczyć będzie firma Best-Servis Daniel Kierszniewski.
W sprawach awaryjnych lub dotyczących bieżącej konserwacji technicznej prosimy kontaktować się od 1 maja br. pod następującymi numerami telefonów: 729 981 777 lub 729 056 777. Wskazane telefony dostępne są w sytuacjach awaryjnych 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu.
Konserwatorzy dostępni będą w czasie dyżurów w nieruchomości w poniedziałki (7:00-11:00), środy (17:00-21:00), piątki (7:00-11:00).

 

 

 

Ubezpieczenie lokalu

Szanowni Państwo,

przypominamy, że ubezpieczenie lokalu jest nie tylko dobrą praktyką, ale i stanowi zabezpieczenie właściciela lokalu przed roszczeniami na wypadek zaistnienia szkód. Niestety Spółdzielnia, po raz kolejny, odnotowuje przypadek awarii na instalacji lokalowej, której skutkiem są znaczne szkody w innych lokalach. W przypadku braku ważnego ubezpieczenia, koszty likwidacji szkody pokrywa jej sprawca, tj. właściciel danego lokalu, na którego instalacji doszło do awarii.

Odpady komunalne - nowe opłaty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nowe powiadomienia o wysokości opłat zawierające zmienioną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prześlemy Państwu po opublikowaniu ostatniej uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia br.

Wyjaśniamy, że uchwalony w listopadzie sposób naliczania opłaty za śmieci liczony od powierzchni lokalu został zakwestionowany w dniu 16.12.2021 przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dlatego Rada m.st. Warszawy zdecydowała o kolejnej zmianie sposobu naliczania opłaty za śmieci - 85 zł/miesiąc od gospodarstwa domowego. Opłata ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022.

Zasady obliczania głosów na WZ

Szanowni Państwo,

poniżej krótkie objaśnienie zasad i podstaw prawnych dla obliczania głosów oddanych w sprawie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.

Przepisy ustawy prawo spółdzielcze z 1982 r. mają charakter przepisów ogólnych odnoszących się do działania wszystkich spółdzielni, w tym także do spółdzielni mieszkaniowych.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. ma charakter regulacji szczególnej, odnoszącej się wyłącznie do spółdzielni mieszkaniowych. Ustawa ta stanowi (art. 1 ust. 7), że jedynie w przypadkach, gdy nie reguluje danej problematyki, to stosuje się wówczas przywołaną wyżej ustawę prawo spółdzielcze.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera własne uregulowanie sposobu obliczania głosów oddanych w sprawie uchwał w czasie Walnego Zgromadzenia. Przewiduje ona (art. 83 ust. 9) co do zasady, większość bezwzględną w odróżnieniu od zwykłej większości głosów przewidzianej w ustawie prawo spółdzielcze. Większość bezwzględna oznacza, że dla podjęcia danej uchwały przez Walne Zgromadzenie konieczne jest uzyskanie takiej ilości głosów za, która przewyższa pozostałe głosy, a więc głosy zarówno przeciw jak i wstrzymujące się. Pogląd ten jest ugruntowany tak w orzecznictwie sądowym jak i doktrynie prawniczej.

Co więcej przepis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych określający sposób obliczania głosów przez Walne Zgromadzenia jest przepisem bezwzględnie obowiązującym.

Dla zainteresowanych poniżej linki do przykładowych orzeczeń w tej sprawie:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iv%20csk%20297-17-1.pdf

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001312_2013_Uz_2014-01-10_001

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-c-691-17-wyrok-sadu-okregowego-w-gdansku-522669905