PIERWSZE POSIEDZENIE NOWEJ RADY NADZORCZEJ

Zgodnie ze Statutem SBM "ELPOL" Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej na piątek 8 lipca o godzinie 19:00. Termin posiedzenia został uzgodniony przez nowych członków Rady.

Petycja w sprawie terenu zielonego

Szanowni Państwo,

Zarząd i Rada Nadzorcza informują, że w biurze Spółdzielni dostępna jest petycja mieszkańców ulicy Polnej Róży z apelem do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy o rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego naszej okolicy i zabezpieczeniem przed zabudową terenu zielonego wzdłuż STP Kabaty. Apelujemy o podpisywanie tej petycji.

Inicjatywa sąsiadów związana jest z projektem zabudowania prywatnych działek w tym pasie zieleni blokami mieszkalnymi. Tylko sporządzenie planu stanowić może realną barierę przed zabudową. Sprawa jest bardzo ważna także dla nas, ponieważ zagrożone zabudową są również działki sąsiadujące z naszymi budynkami.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdą Państwo na stronie internetowej SBM Merkury pod linkiem:

http://www.sbm-merkury.pl/aktualnosci/286-petycja-w-sprawie-utrzymania-terenu-zielonego-przy-ul-polnej-rozy

Rada Nadzorcza również chętnie udzieli wszelkich posiadanych informacji w tej sprawie.

Apelujemy o podpisy w Biurze Spółdzielni. Dodatkowo petycja będzie wyłożona na WZC.

Z poważaniem,

Zarząd i Rada Nadzorcza SBM „Elpol"

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SBM ELPOL

Warszawa, dnia 13 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL” działając w wykonaniu art. art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 59 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień:

5 lipca 2022 roku (wtorek, godzina 18:00) Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika,
ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni:
1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów (§ 35 ust. 2 Statutu).
2. Wybór komisji: (1) skrutacyjnej i (2) wnioskowej, (3) wyborczej
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SBM „ELPOL” z działalności w 2021 r.
6. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej na dwuletnią kadencję 2022-2024
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021,
b. podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 r.,
c. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć dla zapewnienia normalnego funkcjonowania (zakup ciepła, energii elektrycznej, wody, usługi, wynagrodzenia),
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
8. Uchwalenie zmian w Statucie SBM „ELPOL”
a. uchwała ws zmiany Statutu SBM „ELPOL” (zmiany wynikające z przepisów prawa)
b. uchwała ws. zmiany Statutu SBM „ELPOL” (zmiany organizacyjno-porządkowe)
9. Wybory do Rady Nadzorczej.
10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na dwuletnią kadencję 2022-2024.
1. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. Odczytanie wniosków i poddanie ich pod głosowanie.
11. Zamknięcie obrad.


Zarząd SMB „ELPOL”

________________________________________
Członkowie Spółdzielni mają prawo:
1. do zapoznania się z dokumentami będącymi przedmiotem porządku obrad, które będą wyłożone na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółdzielni przy ul. Pod Lipą 1 w godzinach przyjęć interesantów oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni (www.elpol.pl );
2. do zgłaszania projektów uchwał oraz żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia (projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków); projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań będą wyłożone na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia;
3. do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia;
Mandaty będą wydawane wyłącznie po okazaniu dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację tożsamości osoby. Członkowie mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.